چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

قسمت اول

تعدادی از حروف قرار گرفته بر روی خط کرسی

برای نوشتن “ا” از 3 نقطه بالای خط کرسی شروع کرده، قسمت بالا کمی مایل به راست و انتهای آن کمی مایل به چپ می شود.

حرف “ب” روی خط کرسی قرار می گیرد و داخل آن 4 نقطه جای می گیرد.

حرف “ب” ی کشیده از یک نقطه بالای خط کرسی شروع شده ، روی خط کرسی گرفته و داخل آن 9 تا 11 نقطه جای می گیرد.

برای نوشتن “د”، “و”، “ر”، از 2 نقطه بالای خط کرسی شروع کرده و انتهای این حروف کمی مایل می باشد.

“ک” را به اندازه های مختلف می توان نوشت، که بستگی به ترکیب آن در سطر دارد. حرف “ک” به صورت دو بخشی “ا” و “ب” در نظر گرفته می شود بنابراین برای نوشتن این حرف ابتدا “ا” را نوشته و بعد “ب” به آن وصل می شود برای سرکش آن نیزاز بالای “ا” یک خط فرضی در نظر گرفته و از دو نقطه بالاترآن خط، سرکش به اندازه 6 نقطه همراه با شیب به “ا” وصل می شود.

برای اتصال “ب” به “ا” از روی خط کرسی شروع کرده و “ب” با چرخش به “ا” متصل می شود.
برای اتصال” ب” به “د” از روی خط کرسی شروع کرده، این اتصال در 2 مرحله انجام می شود. در مرحله اول “ب” به گونه ای نوشته می شود که انتهای آن کمی بالا آمده باشد، این انتها قسمت بالایی “د” می باشد. در مرحله دوم قسمت پایینی ” د” به آن متصل می شود. برای اتصال “ب” به “ر” ، “و” از1 نقطه بالای خط کرسی شروع کرده و انتهای “ر” ، “و” روی خط کرسی قرارمی گیرد.
برای اتصال “ب” به “ک” در مرحله اول “با” نوشته شده و در مرحله دوم “ب” از وسط “ا” متصل می گردد.

قسمت اول

منبع: مدرسه نیوز

قبلیاصول و قواعد
بعدیقسمت دوم