شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

قسمت دوم

برای اتصال ” ک ” به ” ا” ابتدا دایره کوچکی روی خط کرسی ایجاد کرده و سپس “ا” را کمی مایل به راست به آن وصل کرده و سرکِش آن، با شیبی بیشتراز سرکِش “ک” بزرگ، به “کا” وصل می شود. اتصال های بعدی همانند اتصال “ب” به ” ر”، “و” ،” د” می باشد با این تفاوت که “ک” بجای “ب” قرار می گیرد.

قسمت دوم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت اول
بعدیقسمت سوم