یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

قسمت سوم

دوایر

به حروفی مانند “ن” ، “س”، “ی” و “ل” دوایر گفته می شود. دوایر وسط خط کرسی قرار می گیرد.

حرف “ن” در دو مرحله نوشته می شود. در مرحله نخست، یک “ا” به ارتفاع 2 نقطه روی خط کرسی نوشته و در مرحله دوم، دایره “ن” به آن متصل می گردد. داخل دایره ی”ن” سه نقطه جای می گیرد.

ارتفاع کلی “ن” چهار نقطه می باشد ، دو نقطه بالای خط و دو نقطه پایین خط کرسی قرار می گیرد.

حرف “س” نیز در دو مرحله نوشته می شود، در اولین مرحله، 2 دندانه به صورت منظم بالای خط کرسی نوشته شده و و در مرحله بعد، دایره “ن” به آن متصل می گردد.

برای اتصال “س” به “ا” ابتدا 2 دندانه منظم و کوچک نوشته شده و سپس “با” به آن متصل می گردد.

برای اتصال “س” به “ب” ،” ابتدا 2 دندانه منظم و کوچک و 1 دندانه ی کمی بزرگتر و قوس دار نوشته شده و سپس “ب” به آن وصل می گردد.

برای اتصال “س” به “ر”، ابتدا 2 دندانه منظم و کوچک نوشته و سپس دندانهیسوم را همراه با “ر” به آن وصل کرده بطوری که نیمی از “ر” پایین خط کرسی قرار گیرد.

قسمت سوم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت دوم
بعدیقسمت چهارم