شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

قسمت ششم

حرف “ط” و اتصالات آن

حرف ” ط” در 3 مرحله نوشته می شود، در مرحله نخست از یک نقطه بالای خط کرسی نیم کمانی از چپ به راست کشیده بگونه ای که انتهای آن در ارتفاع 2 نقطه بالای خط کرسی قرار گیرد. در مرحله بعدی قسمت پایینی “ط” از ادامه قسمت اول بر روی خط کرسی کشیده می شود و در مرحله پایانی الفِ “ط” با ارتفاع 2 نقطه روی آن قرار می گیرد.

قسمت ششم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت پنجم
بعدیقسمت هفتم