شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

قسمت هشتم

حرف “ی”

حرف “ی” در 3 مرحله نوشته می شود. در مرحله نخست سر “ی” از 3 نقطه بالای خط کرسی نوشته در مرحله دوم به اندازه یک نقطه پایه ایجاد کرده، و در مرحله انتهایی دایر ه ای به پایه وصل می گردد این دایره وسط خط کرسی قرار گرفته و داخل آن 5/1 نقطه و ارتفاع آن چهار نقطه می باشد.

قسمت هشتم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت هفتم