شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

قسمت هفتم

دوایر معکوس

به حروفی مانند”ح” و “ع” دوایر معکوس گفته می شود.

حرف “ح” در 2 مرحله نوشته می شود، در مرحله نخست سر “ح” در 2 نقطه بالای خط کرسی نوشته می شود، و در مرحله بعدی دایره معکوس به آن وصل می گردد.

حرف “ع” در 2 مرحله نوشته می شود.در مرحله نخست سر”ع” از دو نقطه بالای خط کرسی و مانند سر عدد شش “6” نوشته می شود، در مرحله دوم ، ادامه “ع” به صورت دایره معکوس به آن وصل می گردد.

قسمت هفتم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت ششم
بعدیقسمت هشتم