یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی

ترفندهای شعبده بازی

غیب شدن فنجان از روی میز

پدیده: یک فنجان یا لیوان هنگامی درون یک یک کاغذ پیچیده می شود، ناپدید می شود. راز: یک تکه کاغذ دور فنجان یا لیوان پیچیده شده و شکل آن را به خود می گیرد، حتی پس از آنکه شعبده باز مخفیانه لیوان را روی پایش می اندازد. وسایل: یک فنجان یا لیوان، یک شی کوچک،

بیشتر بخوانید

قدرت میله شعبده بازی

پدیده: شعبده باز یکسری حرکات رمزآلودی بر روی یک میله شعبده بازی یا یـک مـداد انجـام مـی دهد که باعث می‌شود به طور غیرعادی و خودبخودی شروع به حرکت کند. راز: شعبده باز مخفیانه به میله یا مداد می‌دمد که باعث چرخش آن می‌شود. وسایل: از یک میله شعبده بازی یا مداد استفاده کنید. سطح

بیشتر بخوانید

طوقه و نخ

پدیده: طوقه روی یک حلقه نخ بسته، آزاد می‌شود، علیرغم آنکه تماشاچی نخ را نگه داشته است. راز: آماده سازی را به دقت بخوانید تا ببینید چگونه می‌توان این معما را حل کرد. وسایل: یک طوقه و یک طناب. آماده سازی: از یک نفر کمک بخواهید تا این ترفنـد را پـیش از ارائه آن تمـرین

بیشتر بخوانید

آشکار شدن میله شعبده بازی

پدیده: از یک کیف جیبی کوچک شما می‌توانید یک میله شعبده بازی بزرگ و سفت یـا یـک مـداد بیرون بیاورید. راز: یک کیف جیبی کوچک را برداشته و یک سوراخ کوچک در گوشه ته آن ایجاد کنید. ارائه: بخشی از میله شعبده بـازی را درون آسـتین خـود وارد کنیـد و انتهـای دیگـر آن را از

بیشتر بخوانید

میله شعبده بازی نرم

پدیده: میله شعبده بازی یا مداد شعبده باز به صورت یک لاستیک نرم به نظـر می‌رسد. هرگـاه او بخواهد مجدداً سفت می‌شود. راز: میله شعبده بازی را به صورت افقی روبروی خود بین شست و انگشت نشانه به طول حـدود یـک سوم از انتهای آن نگه دارید. با حرکت دادن بالا و پایین با حرکات

بیشتر بخوانید

چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست

پدیده: برای نشان دادن قدرت شعبده بازی خودتان، میله شعبده بازی یا مداد را در کف یک دستتان نگه دارید، در حالیکه پشت دستتان رو به تماشاچیان است. اکنون به آرامی انگـشتانتان را بـاز کنیـد، میله شعبده بازی ظاهراً مثل آهنربا به دستتان چسبیده است (شکل 1 را ببینید). راز: مچ دستتان را با دست

بیشتر بخوانید

پیدا کردن سکه

پدیده: یک سکه با یکی از سه فنجان پوشانده می‌شود و فنجانها جابجا می‌شوند. شما به سرعت می‌توانید بگویید سکه زیر کدام فنجان است. راز: به سکه یک موی بلند چسبانده شده است. هنگامی که سکه با یـک فنجـان پوشـانده می‌شود، فنجان‌ها را تا هر قدر که بخواهید می‌توانید جابجا کنید. حتی اگر هنگـام جاجبـا

بیشتر بخوانید

حلقه‌های معکوس

پدیده: یک ریسمان حول یک میله شعبده بازی یا مداد پیچیـده شـده و بعـد از عبـور از درون یـک طوقه، گره زده می‌شود، سپس ریسمان از میله شعبده بازی کشیده شده و آزاد می‌شود در حالیکـه طوقه همچنان درون ریسمان بسته شده است. راز: همچنان که ریسمان را به دور میله می‌پیچانید، به طور مخفیانه

بیشتر بخوانید

میله شعبده بازی چسبنده

پدیده: این پدیده مشابه ترفند چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست است، اما برای انجام صـحیح آن به تمرین بیشتری نیاز است. راز: ترکیبی از نگه داشتن میله شعبده بازی یا مداد به روشهای مختلف اینت صور را ایجـاد می‌کند که میله دارای خاصیت آهنربایی شده و به طرز عجیبی به انگشتانتان می‌چسبد. ارائه:

بیشتر بخوانید

بالا آوردن مداد

پدیده: شعبده باز مدادی را درون یک بطری می‌اندازد. هنگامی که او دستور می‌دهد، مـداد درون بطری بالا و پایین می‌رود. راز: مداد با استفاده از یک نخ بسیار نازک حرکت می‌کند. وسایل: یک مداد، یک گلدان یا بطری و یک نخ بسیار نازک. آماده سازی: یک نخ بسیار نازک مشکی از جنس نایلون یا

بیشتر بخوانید

ترفند تاس

پدیده: می‌توانید ذهن افراد را بخوانید. راز: هنگامی که ÷شت شما به سمت تماشاچیان است (یا حتی چشمانتان بسته است) یـک نفـر یـک تاس بر روی میز می‌اندازد. از او بخواهید که عدد تاس را به خاطر بسپارد و مجدداً تاس را بیاندازد. از او بخواهید که عدد نخست را دو برابر کند و عدد

بیشتر بخوانید

گم شدن لیوان

پدیده: لیوان ناپدید می‌شود. راز: ته لیوان با چسب به یک سینی کوچک چوبی چسبانده می‌شود. در مرکز یک دستمال یا روسری یک دایره‌ای از جنس مقوای نـازک بدوزیـد. لیـوان را بـه تماشـاچیان نـشان داده و سـپس آن را بـا دستمال یا روسری بپوشانید. روسری را بردارید (دیسک مقوایی را نگه دارید تا به نظر

بیشتر بخوانید

طوقه متصل به ریسمان

پدیده: یک طوقه به طرز شگفت انگیزی به یک ریسمان متصل می‌شود. راز: ریسمان و طوقه را به همراه یک سنجاق قفلی و یک دستمال روی میز بگذارید. ریسمان، طوقه و سنجاق قفلی را با دستمال بپوشانید. اجازه دهید که دو انتهـای ریـسمان در تمـامی مـدت بیـرون از دستمال قابل مشاهده باشند. دستانتان را زیر

بیشتر بخوانید

لیوان معلق

پدیده: یک لیوان پلاستیکی به صورت معلق در هوا می‌ماند. راز: بر روی یک سمت لیوان پلاستیکی یک نوار کاغذ مقوایی محکم بچسبانی د. مهـم اسـت کـه نـوار کاغذ در قسمت وسط به اندازه مناسبی شل باشد. برای آنکه لیوان را در هوا معلق نشان دهید، انگشت شست راست خودتان را درون حلقه نوار کاغذی

بیشتر بخوانید

شست جداشدنی

پدیده: به نظر می‌رسد که شما انگشت شستتان را جدا می‌کنید! راز: این ترفند را جلوی آینه تمرین کنید. کف دست چپ خود را به سمت خودتـان بگیریـد. انگـشت شست دست چپ را از نیمه به سمت پایین خم کنید. انگشت شست دست راست را از نیمه خم کنید و آن را همراستا با انگشت

بیشتر بخوانید

تا زدن اسکناس

پدیده: یک اسکناس پس از تا زدن وارونه می‌شود. راز: اسکناس را در دست چپ بگیرید و آن را در راستای طولی از وسط به سـمت خودتـان تـا بزنیـد. سپس در راستای عرضی آن را به سمت بیرون تا بزنید. یک بار دیگر نیز در همان راسـتا ایـن بـار بـه سمت خودتان آن را تا

بیشتر بخوانید

ایست!

پدیده: یک قوطی کبریت از دستور شما پیروی می‌کند. راز: یک نخ را از دو انتهای کشوی یک قوطی کبریت عبور دهید (شکل 1 را ببینید). یـک پـاک کـن کوچک یا بلوکی چوبی درون قوطی کبریت روی نخ قـرار دهیـد (شـکل 2 را ببینیـد) و سـپس درب قوطی کبریت را ببندید. اکنون برای ارائه ترفند

بیشتر بخوانید

شاه و آس

پدیده: دو کارت بازی حرکتهای رمزآلودی انجام می‌دهند. راز: شما به یک کارت بازی خاص نیاز دارید. ابتدا کارتهای خال پیک و شاه خال خشتی را از پشت با چسب به هم بچسبانید. یک کارت خال گشنیز را از وسط ببرید. این را بر بالای خال پیک بچـسبانید. اکنون نوار کوچکتری از یک شاه خال

بیشتر بخوانید

شمارش شگفت انگیز

پدیده: ده کارت به صورت شگفت انگیزی شمارش می‌شوند. راز: کارت‌هایی که استفاده می‌کنید به طور مخفیانه به ترتیبی که نـشان داده شـده آرایـش داده می‌شوند. موقعیت واقعی آنها اهمیتی ندارد. کارت‌ها را از یک دست به دست دیگر بشمارید. این کار باعـث معکوس شدن ترتیب کارتها شده به گونه‌ای که نه اکنون رو قرار

بیشتر بخوانید

گریز آسان

پدیده: به آسانی از یک طناب می‌گریزید. راز: از یک نفر بخواهید تا مچ دستانتان را با یک روسری بزرگ به یکدیگر ببنـدد. اکنـون یـک طـول بلند از طناب نرمی را بین دو مچ شما قرار می‌گیرد و یک نفـر دو انتهـای آن را می‌گیرد. روسـری دیگری روی دستان بسته شما قرار می‌گیرد. به محض

بیشتر بخوانید

ناپدید شدن مداد

پدیده: یک مداد ناپدید می‌شود. راز: یک خودکار یا مداد را نشان داده و دستمال بزرگی را روی آن بیاندازیـد. بـه محـض آنکـه مـداد پنهان شد، مخفیانه انگشت نشانه خود را زیر دستمال بیرون آورده و اجازه دهیـد کـه مـداد بـه درون آستین شما بیافتد. با دست دیگر دستمال را برداشته و به هوا پرتاب

بیشتر بخوانید

ظاهر شدن گره

پدیده: یک گره به طرز رمز آلودی در گوشه یک دستمال آشکار می‌شود. راز: پیش از اجرا، مخفیانه در یک گوشه‌ای از دستمال گره‌ای ایجاد کنید. دسـتمال را نـشان دهیـد ولی گره آن را در دست راستتان پنهان کنید. اکنون دست چپ گوشه پایینی دستمال را بـالا آورده و آن را در دست راست کنار

بیشتر بخوانید

تبدیل کارت به قوطی کبریت

پدیده: یک کارت بازی به قوطی کبریت تبدیل می‌شود. راز: یک کارت بازی را بریده و آن را بر روی یک قوطی کبریت بچسبانید. بـا دقـت کـارت را بـر روی قوطی کبریت مطابق شکل تا کنید. برچسب قوطی کبریت را بر پشت کارت بچسبانید به گونه‌ای کـه هنگامی که کارت تا زده می‌شود همانند یک

بیشتر بخوانید

شعبده بازی چوب کبریتی

پدیده: شما متوجه جابجا شدن تعداد چوب کبریتها می‌شوید، هنگامی که روی خودتان را برگردانده بودید. راز: مخفیانه با مداد نقطه‌ای کوچک درست زیر سر یک چوب کبریت بگذارید. این کار را بر هر چهار طرف چوب کبریت انجام داده و آن را به قوطی کبریت برگردانید. هنگام اجرای ترفند، ده عدد چـوب کبریت را

بیشتر بخوانید

نوارهای شگفت انگیز

پدیده: سه نوار کاغذی بریده شده و نتایج شگفت انگیزی می‌دهند. راز: شما به سه نوار کاغذ هر کدام به عرض پنج سانتیمتر و طول یک متر نیاز دارید. دو انتهـای نـوار اول را به هم بچسبانید تا یک حلقه تشکیل شود. همین کار را با نوار دوم انجام دهید با این تفاوت که که

بیشتر بخوانید

جهش کش

پدیده: یک کش (تسمه لاستیک) از انگشتان نفوذ می‌کند. راز: یک کش را روی دو انگشت اول دست چپتان مطابق شکل بگذارید. با دست راست کش را بکشید تا نشان دهید که واقعاً روی انگشتان است. دست چپ را ببندید و همزمان مخفیانه اجـازه دهیـد کـه نوک همه انگشتان دست چپ مطابق با شکل دوم

بیشتر بخوانید

عبور از یک کارت پستال

پدیده: یک کارت پستال به گونه‌ای بریده می‌شود که همه بدنتان از آن عبور خواهد کرد. راز: ادعا کنید که شما می‌توانید از درون یک کارت پستال عبور کنید سپس حرکتهای زیـر را انجـام دهید. کارت پستال را به صورت طولی از وسط تا بزنید. تا حد امکان تعداد زیادی برشـهای عرضـی از لبه کارت

بیشتر بخوانید

خال خشتی موافق

پدیده: یک خال خشتی بزرگ هنگامی که دستمال رنگی از آن عبور می‌کند، همرنگ آن می‌شود. راز: لوزی اصلی بر روی کارت در واقع بریده شده است. رنگ آن برگرفته از یک تکه کـارت چنـدرنگ است که پشت کارت نگه داشته شده است. هر بار که می‌خواهید رنـگ لـوزی را عـوض کنیـد کـافی است موقعیت

بیشتر بخوانید

نوار بدون کبریت

پدیده: کبریت‌ها به نوار تبدیل می‌شود. راز: چندین چوب کبریت نیمه را با چسب به یکدیگر بچسبانید و دسته ایجـاد شـده را درون کـشوی یک قوطی کبریت بگذارید و کنار آنها یک چوب کبریت کامل قرار دهید. در انتهای دیگـر کـشو یـک نوار بگذارید. درب قوطی کبریت را تا نیمه باز کرده و چوب کبریت

بیشتر بخوانید

همینه!

پدیده: شما ظاهراً می‌توانید ذهن افراد را بخوانید. آنها شیئی را هنگامی که بیرون از اتـاق بوده‌اید انتخاب کرده‌اند و شما آن را نشان خواهید داد. راز: شما به یک دستیار مخفی نیاز دارید. هنگامی که بیرون از اتاق هـستید، فـردی یـک شـیء را در اتاق انتخاب می‌کند. هنگامی که به اتاق برمی گردید، همدست

بیشتر بخوانید

کیف پول شگفت انگیز

پدیده: یک سکه 200 تومانی به دو سکه 100 تومانی خرد می‌شود. راز: برای ایجاد کیف پول خاص موردنظر، به دو صفحه کاغذ که مطابق با شکل تا زده شده‌اند نیـاز دارید. کاغذها را باز کنید و نواحی هاشور زده را با چسب به هم بچسبانید. دو سکه 100 تومـانی را در مرکز صفحه بالایی

بیشتر بخوانید

اتصال ناگهانی

پدیده: دو گیره کاغذی بدون تماس دستتان به یکدیگر متصل می‌شوند. راز: شما به دو گیره کاغذی و یک ورق کاغذ نیاز دارید. یک-سوم کاغذ را خم کنید و یک گیـره روی بالای ضخامت دو برابر قرار دهید. انتهای دیگر کاغذ را در جهت مخالف جهـت نخـست خـم کنیـد و گیره را روی دو ضخامت

بیشتر بخوانید

ذهن خوانی اعداد

پدیده: هنگامی که شما بیرون اتاق هستید یک عدد سه رقمی انتخاب می‌شود. هنگـامی کـه برمـی گردید می‌توانید ذهن دستیارتان را خوانده و عدد را شناسایی کنید. راز: پس از آنکه عدد انتخاب شد و شما به اتاق برگشتید، دستانتان را بر روی دو طرف سر دستیارتان بگذارید. اکنون دوستتان فکهایش را برای تعداد مشخصی

بیشتر بخوانید

عبور سنجاق قفلی از سنجاق قفلی

پدیده: شما دو سنجاق قفلی به هم متصل را بدون باز کردن از هم باز می‌کنید و ادعا می‌کنید کـه جسم صلب از جسم صلب عبور می‌کند. راز: دو سنجاق قفلی بزرگ را به یکدیگر متصل کنید. آنها را مطابق با شکل زیر نگـه داریـد. بـا یـک حرکت سریع به سمت پایین به سنجاق قفلی

بیشتر بخوانید

نان حجیم پرقیمت

پدیده: یک نان حجیم باز شده و درون آن یک سکه پیدا می‌شود. راز: یک سکه را لای انگشتان دست راست خود نگـه داریـد. تماشـاچی نبایـد ایـن موضـوع را بدانـد بنابراین آن را مخفی نگه دارید. هنگامی که سر میز شام هستید یک تکه نان حجیم برداشـته و آن را درست روی سکه پنهان شده

بیشتر بخوانید

پرچم

پدیده: نوارهای قرمز، سفید و سبز به پرچم تبدیل می‌شود. راز: یک پرچم را تا کنید و آن را روی یک برگه روزنامه قرار دهید. برگه دیگری از روزنامـه را روی آن قـرار داده و دو برگه را در حالیکه پرچم میان آنها پنهان شده با استفاده از چسب به هم بچسبانید. روزنامه آماده شده

بیشتر بخوانید

ترفند فرهنگ لغات

پدیده: ذهن یک نفر را می‌خوانید. راز: بر روی گوشه سمت راست بالای تمام صفحات سمت راست یک سوم میانی یک فرهنگ لغات، واژه چاپ شده بـر بالای صفحه سمت چپ را بنویسید. شیرازه کتاب را در دست چپ بگیرید و صـفحات را بـا دسـت راسـت بـه صـورت نامرتب ورق بزنید. از یک نفر بخواهید

بیشتر بخوانید

کارت را برگردان

پدیده: یک کارت انتخاب شده در دسته کارتها وارونه می‌شود. راز: کارت‌ها را رو به پایین باز کرده و از یک تماشاچی بخواهید یکی از کارتها را بردارد. در حالیکـه او ایـن کـارت را بـه سایر تماشاچیان نشان می‌دهد، مخفیانه کارت زیرین را وارونه کرده و سپس کل دسته را در دستانتان برگردانیـد. بـه سمت

بیشتر بخوانید

مداد چسبنده

پدیده: یک مداد به یک دست می‌چسبد سپس به دست دیگر می‌چسبد. راز: راز آن این است که سوزن فرفره کوچکی به درون مداد فرو رفته است. سوزن فرفره را بین انگشتان دسـت راسـت خود نگه دارید. به نظر می‌رسد که مداد به انگشتانتان چسبیده است. دست چپتان را نزدیک مداد قرار دهید. مـداد را

بیشتر بخوانید

پول درآوردن

پدیده: سه عدد سکه را در دست می‌گیرید. هنگامی که دستانتان را دوباره باز می‌کنید تعداد سکه‌ها بـه پـنج عـدد افزایش پیدا کرده است. راز: پیش از اجرا مخفیانه دو عدد سکه را با استفاده از پلاستیسین (خمیر بازی) به سطح زیرین میـز بچـسبانید. سـه سکه را روی میز بگذارید. به همه نشان دهید که

بیشتر بخوانید

نوار بریده شده و سالم شده

پدیده: یک نوار به دو قسمت بریده می‌شود سپس مجدداً به حالت اول برمی گردد. راز: شما به تکه‌ای نوار به طول یک متر و تکه‌ای دیگر به طول هشت سانتیمتر نیاز دارید. تکه کوچـک را بـه وسـط تکه بلند بدوزید. با تکان دادن نوار، کسی متوجه تکه کوچک نخواهد شد. نوار را از وسـط

بیشتر بخوانید

قوطی کبریت پولساز

پدیده: دو سکه درون یک قوطی کبریت قرار گرفته و جعبه قوطی کبریت بسته می‌شود. هنگامی که جعبه دوباره باز می‌شود، تعداد سکه‌ها به سه عدد افزایش یافته است. راز: قوطی کبریت را باز کرده و سکه‌ای بین بالای کشوی قوطی کبریت و درب آن مطابق شکل پنهان کنید. دو سکه درون قوطی کبریت گذاشته

بیشتر بخوانید

گریز کارت

پدیده: یک کارت از یک نخ می‌گریزد. راز: در مرکز یک کارت و یک پاکت سوراخی ایجاد کنید. در کناره پاکت یک مخفیانه یک شکاف ایجاد کنید. کارت را درون پاکت بگذارید ولی مخفیانه آن را تا نیمه از شکاف بیرون آورید. این کار پشت دستانتان پنهان است. درب کـارت را ببندید. یک نخ از

بیشتر بخوانید

گریز ناممکن

پدیده: یک دستمال از یک لیوان بسته می‌گریزد. راز: یک دستمال رنگی درون یک لیوان قرار می‌گیرد. نخ نازکی به یک گوشـه آن متـصل شـده کـه بیـرون از لیـوان آویزان می‌شود. یک دستمال دومی روی دستمال نخست قرار می‌گیرد. دستمال دیگری روی لیوان را می‌پوشاند و با یک کِش بسته می‌شود. دستتان را زیر دستمال

بیشتر بخوانید

شور و شیرین

پدیده: می‌توانید تفاوت شور و شیرین را به طور ذهنی مشخص کنید. راز: بر روی برگه‌ای کارت واژه‌های «شور» و «شیرین» را نوشته و کارت را به نه قسمت مطابق با شـکل پـاره کنیـد. تکه‌ها را درون یک کیسه ریخته و به هم بزنید. هنگامی که دست درون کیسه می‌برید و یـک کـارت را بیـرون

بیشتر بخوانید

قبلیآموزش خط تحریری
بعدیطالع بینی ازدواج مردان متولد ماه ها