شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / آشکار شدن میله شعبده بازی

آشکار شدن میله شعبده بازی

آشکار شدن میله شعبده بازی

پدیده:

از یک کیف جیبی کوچک شما می‌توانید یک میله شعبده بازی بزرگ و سفت یـا یـک مـداد بیرون بیاورید.

راز:

یک کیف جیبی کوچک را برداشته و یک سوراخ کوچک در گوشه ته آن ایجاد کنید.

ارائه:

بخشی از میله شعبده بـازی را درون آسـتین خـود وارد کنیـد و انتهـای دیگـر آن را از طریـق سوراخ انتهای کیف جیبی، وارد آن کنید.

کیف جیبی را به تماشاچیان نشان دهید، آنگاه آن را باز کرده و به آرامی میله شعبده بازی بلنـد را از آن بیرون بیاورید. این چشم بندی تاثیرگذار را باید جلوی آینه تمرین کرد. این شـعبده بـازی جالـب آنقدر ارزش دارد که برای آن یک کیف جیبی مناسب تهیه کنید.

قبلیطوقه و نخ
بعدیمیله شعبده بازی نرم