سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

ایست!

ایست!

پدیده:

یک قوطی کبریت از دستور شما پیروی می‌کند.

راز:

یک نخ را از دو انتهای کشوی یک قوطی کبریت عبور دهید (شکل 1 را ببینید).

یـک پـاک کـن کوچک یا بلوکی چوبی درون قوطی کبریت روی نخ قـرار دهیـد (شـکل 2 را ببینیـد) و سـپس درب قوطی کبریت را ببندید. اکنون برای ارائه ترفند آماده‌اید. دو انتهای نخ را نگه داشته و یـک دسـت را بالای دست دیگر بگیرید. قوطی کبریت باید نزدیک بالای نخ قرار گیرد.

اگر نخ را شُل بگیریـد قـوطی کبریت از نخ پایین خواهد آمد اما اگر مخفیانه آن را محکم بگیرید قوطی کبریت خواهد ایستاد (شکل 3 را ببینید).

با تمرین شما می‌توانید وانمود کنید که ایستادن یـا حرکت کـردن قـوطی کبریـت بـا دستور شما انجام می‌شود.

قبلیتا زدن اسکناس
بعدیشاه و آس