چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / تا زدن اسکناس

تا زدن اسکناس

تا زدن اسکناس

پدیده:

یک اسکناس پس از تا زدن وارونه می‌شود.

راز:

اسکناس را در دست چپ بگیرید و آن را در راستای طولی از وسط به سـمت خودتـان تـا بزنیـد. سپس در راستای عرضی آن را به سمت بیرون تا بزنید. یک بار دیگر نیز در همان راسـتا ایـن بـار بـه سمت خودتان آن را تا بزنید. اکنون به آرامی اسکناس را از جلو بـاز کـرده و هـر حرکـت را در همـان جهت انجام دهید. اکنون اسکناس وارونه می‌شود! این ترفند اگر به آرامی انجـام شـود می‌تواند بـه اندازه کافی گیج کننده باشد ولیکن مشابه همه ترفندها، شما ابتدا و پیش از ارائه برای دیگـران، بایـد به اندازه کافی آن را تمرین کنید تا مطمئن شوید که به خوبی به آن مسلط هستید.

قبلیشست جداشدنی
بعدیایست!