چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

ترفند تاس

پدیده:

می‌توانید ذهن افراد را بخوانید.

راز:

هنگامی که ÷شت شما به سمت تماشاچیان است (یا حتی چشمانتان بسته است) یـک نفـر یـک تاس بر روی میز می‌اندازد. از او بخواهید که عدد تاس را به خاطر بسپارد و مجدداً تاس را بیاندازد. از او بخواهید که عدد نخست را دو برابر کند و عدد پنج را به نتیجه آن اضافه کند. اکنون از او بخواهیـد که نتیجه را در پنج ضرب کرده و سپس عدد دوم را بـه نتیجـه آن اضـافه کنـد. از او عـدد حاصـل را بپرسید.

در ذهن خود عدد 25 را از آن کم کنید. به عددی دو رقمی می‌رسد که رقم دهگان آن عدد نخست و رقم یکان آن عدد دوم خواهد بود. اکنون وانمود کنید که شما ذهن مخاطب را خوانده‌اید و اعدادی که با تاس به دست آورده را به او بگویید.

قبلیبالا آوردن مداد
بعدیگم شدن لیوان