شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

جهش کش

جهش کش

پدیده:

یک کش (تسمه لاستیک) از انگشتان نفوذ می‌کند.

راز:

یک کش را روی دو انگشت اول دست چپتان مطابق شکل بگذارید. با دست راست کش را بکشید تا نشان دهید که واقعاً روی انگشتان است. دست چپ را ببندید و همزمان مخفیانه اجـازه دهیـد کـه نوک همه انگشتان دست چپ مطابق با شکل دوم به درون کش بروند. دستتان را باز کنیـد و کـش از دو دو انگشت اول به انگشتان سوم و چهارم خواهد پرید.

هنگام اجرای این ترفند همـواره بایـد پـشت دست چپتان رو به تماشاچیان باشد. این گونه به نظر خواهد رسید کـه کـش از دو انگـشت اول نفـوذ کرده است.

قبلینوارهای شگفت انگیز
بعدیعبور از یک کارت پستال