سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / حلقه‌های معکوس

حلقه‌های معکوس

حلقه‌های معکوس

پدیده:

یک ریسمان حول یک میله شعبده بازی یا مداد پیچیـده شـده و بعـد از عبـور از درون یـک طوقه، گره زده می‌شود، سپس ریسمان از میله شعبده بازی کشیده شده و آزاد می‌شود در حالیکـه طوقه همچنان درون ریسمان بسته شده است.

راز:

همچنان که ریسمان را به دور میله می‌پیچانید، به طور مخفیانه جهت پیچش را عوض کنید.

وسایل:

یک میله شعبده بازی یا مداد، یک طوقه، یک ریسمان با طول مناسب.

آماده سازی:

پیچیدن ریسمان حول میله را تمرین کنید تا بتوانید بدون تأمل آن را انجام دهید.

ارائه:

ریسمان را برداشته و آن را حول میله شعبده بازی در یک جهت بپیچانید و تعداد حلقه‌ها را بشمارید در حالیکه با انگشت نشانه روی میله را گرفته‌اید.

با رسـیدن حلقـه سـوم، بـا نـوک انگـشت نشانه، انتهای حلقه سوم را بگیرید (تصویر را نگاه کنید). سپس سه حلقه دیگر ولی در جهت معکـوس بپیچانید.

این کار را با دقت تمرین کنید و سعی کنید ک ه دو انتهای ریسمان به طول تقریباً یکسانی از میله آویزان باشد. همه حلقه‌ها را با دست دیگر خود بپوشـانید و اکنـون از یـک نفـر بخواهیـد تـا دو انتهای آزاد ریسمان را به یک طوقه ببندد. همچنـان کـه واژه‌های شـعبده بـازی می‌خوانید، از او بخواهید تا ریسمان را به سمت پایین بکشد و ریسمان به راحتی از میله جدا خواهد شد.

قبلیپیدا کردن سکه
بعدیمیله شعبده بازی چسبنده