شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / ذهن خوانی اعداد

ذهن خوانی اعداد

ذهن خوانی اعداد

پدیده:

هنگامی که شما بیرون اتاق هستید یک عدد سه رقمی انتخاب می‌شود. هنگـامی کـه برمـی گردید می‌توانید ذهن دستیارتان را خوانده و عدد را شناسایی کنید.

راز:

پس از آنکه عدد انتخاب شد و شما به اتاق برگشتید، دستانتان را بر روی دو طرف سر دستیارتان بگذارید. اکنون دوستتان فکهایش را برای تعداد مشخصی شل و سفت می‌کند تـا بـه شـما اعـداد را علامت دهد و بین اعداد نیز مکث می‌کند. از آنجا که انگشتان شما نزدیک گونه‌ها و شقیقه‌های اوست می‌توانید این حرکت ماهیچه‌ها را احساس کنید و به این ترتیب او بدون آنکه سـخنی بگویـد اعداد را به شما منتقل می‌کند.

قبلیاتصال ناگهانی
بعدیعبور سنجاق قفلی از سنجاق قفلی