سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

شاه و آس

شاه و آس

پدیده:

دو کارت بازی حرکتهای رمزآلودی انجام می‌دهند.

راز:

شما به یک کارت بازی خاص نیاز دارید. ابتدا کارتهای خال پیک و شاه خال خشتی را از پشت با چسب به هم بچسبانید. یک کارت خال گشنیز را از وسط ببرید. این را بر بالای خال پیک بچـسبانید.

اکنون نوار کوچکتری از یک شاه خال خشتی را بـر روی آن بچـسبانید. یـک شـاه دل را روی کـارت خاص قرار دهید تا شبیه چهار کارت به نظر برسد. این چهار عدد کارت را در جعبه بگذارید. شـاه دل را بیرون آورده و درون جعبه دیگری بگذارید. مخفیانه کارت خاص را چرخانده و آن را بیرون آوریـد و شاه خال خشتی را نشان دهید.

همچنین این کارت را درون جعبه دیگر بگذارید. خـالی بـودن جعبـه اول را نشان دهید. آسها غیب شده‌اند. چهار کارت (در واقـع تنهـا دو کـارت) را از جعبـه دوم بیـرون آورده و همانند قبل آنها را نشان دهید. به نظر می‌رسد که آسها به طرز سحرآمیزی جابجا شده‌اند.

قبلیایست!
بعدیشمارش شگفت انگیز