سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

شست جداشدنی

شست جداشدنی

پدیده:

به نظر می‌رسد که شما انگشت شستتان را جدا می‌کنید!

راز:

این ترفند را جلوی آینه تمرین کنید. کف دست چپ خود را به سمت خودتـان بگیریـد. انگـشت شست دست چپ را از نیمه به سمت پایین خم کنید.

انگشت شست دست راست را از نیمه خم کنید و آن را همراستا با انگشت شست چپ قرار دهید (شکل 1 را ببینید).

انگشت نـشانه راسـت را جلـوی محل تماس دو انگشت شست قرار دهید (شکل 2 را ببینید).

اکنون دست راست را بـه سـمت راسـت حرکت دهید و به نظر می‌رسد که شما انگشت شستتان را جدا کرده‌اید (شـکل 3 را ببینیـد).

ایـن ترفند باید تنها برای افرادی که مستقیماً روبروی شما هستند اجرا شود.

قبلیلیوان معلق
بعدیتا زدن اسکناس