یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / شعبده بازی چوب کبریتی

شعبده بازی چوب کبریتی

5733

پدیده:

شما متوجه جابجا شدن تعداد چوب کبریتها می‌شوید، هنگامی که روی خودتان را برگردانده بودید.

راز:

مخفیانه با مداد نقطه‌ای کوچک درست زیر سر یک چوب کبریت بگذارید. این کار را بر هر چهار طرف چوب کبریت انجام داده و آن را به قوطی کبریت برگردانید.

هنگام اجرای ترفند، ده عدد چـوب کبریت را از قوطی درآورده و آنها در یک ردیف قرار دهید. چـوب کبریـت علامتـدار بایـد در انتهـای سمت چپ ردیف قرار گیرد.

روی خودتان را برگردانید و از یک نفر بخواهیـد کـه هـر تعـداد از چـوب کبریتها را که می‌خواهد، در یک مرتبه، از سمت چپ ردیف به سمت راست ببـرد.

هنگـامی کـه روی خودتان را برمی گردانید، کافی است موقعیت چوب کبریت علامتدار را شناسایی نموده و شماره آن را از انتهای سمت راست ردیف بشمارید تا متوجه شوید که چند عدد چوب کبریت جابجا شده است.

قبلیتبدیل کارت به قوطی کبریت
بعدینوارهای شگفت انگیز