چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

شور و شیرین

شور و شیرین

پدیده:

می‌توانید تفاوت شور و شیرین را به طور ذهنی مشخص کنید.

راز:

بر روی برگه‌ای کارت واژه‌های «شور» و «شیرین» را نوشته و کارت را به نه قسمت مطابق با شـکل پـاره کنیـد. تکه‌ها را درون یک کیسه ریخته و به هم بزنید. هنگامی که دست درون کیسه می‌برید و یـک کـارت را بیـرون می‌آورید بدون دیدن روی کارت، بلافاصله می‌توانید بفهمید که بر روی «شور» یا «شیرین» نوشته شده است.

این امر بـا ملاحظه نحوه پاره شدن کارت امکان پذیر است. تکه‌های «شور» تنها یک لبه صاف دارند. تکه‌های «شیرین» دو لبـه صاف دارند، به جز یک مورد که هیچ لبه صافی ندارد.

قبلیگریز ناممکن