پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / طوقه متصل به ریسمان

طوقه متصل به ریسمان

طوقه متصل به ریسمان

پدیده:

یک طوقه به طرز شگفت انگیزی به یک ریسمان متصل می‌شود.

راز:

ریسمان و طوقه را به همراه یک سنجاق قفلی و یک دستمال روی میز بگذارید. ریسمان، طوقه و سنجاق قفلی را با دستمال بپوشانید. اجازه دهید که دو انتهـای ریـسمان در تمـامی مـدت بیـرون از دستمال قابل مشاهده باشند. دستانتان را زیر دستمال برده و وسـط ریـسمان را از درون طوقـه عبـور دهید.

سنجاق قفلی را باز کرده و با عبور دادن آن از اطراف سمت راست حلقـه و باقیمانـده ریـسمان، آن را ببندید (شکل 1 را ببینید).

انگشت نشانه سـمت چـپ را داخـل ایـن حلقـه کنیـد (شـکل 2 را ببینید).

دست راستتان را بیرون آورده و انتهای سمت راسـت ریـسمان را بـالا بیاوریـد و از یـک نفـر بخواهید که آن را بگیرد. در همان زمان دست چپتان را در راستای ریسمان حرکت دهید (و همزمـان انگشتتان درون حلقه است) تا اینکه به انتها برسید.

اکنون دستمال را بردارید و نشان دهید که طوقـه و سنجاق قفلی، ریسمان را در برگرفته‌اند (شکل 3 را ببینید).

قبلیگم شدن لیوان
بعدیلیوان معلق