سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

طوقه و نخ

طوقه و نخ

پدیده:

طوقه روی یک حلقه نخ بسته، آزاد می‌شود، علیرغم آنکه تماشاچی نخ را نگه داشته است. راز: آماده سازی را به دقت بخوانید تا ببینید چگونه می‌توان این معما را حل کرد.

وسایل:

یک طوقه و یک طناب.

آماده سازی:

از یک نفر کمک بخواهید تا این ترفنـد را پـیش از ارائه آن تمـرین کنیـد. یـک تکـه ریسمان را به صورت یک حلقه (دایره) ببندید. طوقه را از یک طرف این حلقه وارد کنید. از دوسـتتان بخواهید که انگشتانش را بالا بگیرد. هر طرف این حلقه را بر روی یـک انگـشتش بگیـرد (شـکل 1 را ببینید) ولی خیلی محکم نگیرد. بخشی از این ریسمان را گرفته و بر روی انگشت طرف مقابـل طوقـه یک حلقه دیگر ایجاد کنید (شکل 2 را ببینید). مطمئن شوید که حلقه دوم را زیر حلقـه اول بـر روی انگشت قرار می‌دهید. حلقه اول را گرفته و آن را به دقت از انگشت بالا ببرید (شکل 3 را ببینید). بـه دوستتان بگویید که نخ را بِکِشد. همچنان که او این کار را انجام می‌دهد، بگذارید حلقه شـما حرکـت کند. طوقه از نخ بیرون خواهد افتاد در حالی که نخ همچنان روی انگشتان دوستتان اسـت. بایـد ایـن کار را چند بار تمرین کنید تا بتوانید آن را به صورت روان انجام دهید.

قبلیقدرت میله شعبده بازی
بعدیآشکار شدن میله شعبده بازی