یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

ظاهر شدن گره

ظاهر شدن گره

پدیده:

یک گره به طرز رمز آلودی در گوشه یک دستمال آشکار می‌شود.

راز:

پیش از اجرا، مخفیانه در یک گوشه‌ای از دستمال گره‌ای ایجاد کنید. دسـتمال را نـشان دهیـد ولی گره آن را در دست راستتان پنهان کنید. اکنون دست چپ گوشه پایینی دستمال را بـالا آورده و آن را در دست راست کنار گوشه بالایی می‌گذارد. دستمال را تکان دهید و گوشه بـدون گـره را رهـا کنید. این کار را دو یا سه بار تکرار کنید. در مرتبه دوم یا سوم اجازه دهیـد کـه گوشـه گـره دار رهـا شود، در حالیکه گوشه دیگر را نگه داشته‌اید. شما تنها گوشه دستمالی که گرفته‌اید را عـوض کرده‌اید ولی به نظر می‌رسد که با شعبده بازی در آن گره ایجاد کرده‌اید.

قبلیناپدید شدن مداد
بعدیتبدیل کارت به قوطی کبریت