سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / عبور سنجاق قفلی از سنجاق قفلی

عبور سنجاق قفلی از سنجاق قفلی

عبور سنجاق قفلی از سنجاق قفلی

پدیده:

شما دو سنجاق قفلی به هم متصل را بدون باز کردن از هم باز می‌کنید و ادعا می‌کنید کـه جسم صلب از جسم صلب عبور می‌کند.

راز:

دو سنجاق قفلی بزرگ را به یکدیگر متصل کنید. آنها را مطابق با شکل زیر نگـه داریـد. بـا یـک حرکت سریع به سمت پایین به سنجاق قفلی سمت راست آنها را از هم جدا کنید. برای انجام صـحیح این حرکت نیاز به مهارتی است که البته با تمرین می‌توانید این حرکت را بارها انجام دهید و سنجاق قفلی‌ها از هم جدا می‌شوند. آنچه که واقعاً رخ می‌دهد آن است که سنجاق قفلی سمت راست بـرای یک لحظه سنجاق قفلی سمت چپ را باز می‌کند.

سنجاق قفلی سمت چپ نیز دوبـاره بـسته شـده و اینطور به نظر می‌رسد که فلز از فلز نفوذ کرده است.

قبلیذهن خوانی اعداد
بعدینان حجیم پرقیمت