شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / غیب شدن فنجان از روی میز

غیب شدن فنجان از روی میز

شعبده غیب شدن فنجان از روی میز (1)

پدیده:

یک فنجان یا لیوان هنگامی درون یک یک کاغذ پیچیده می شود، ناپدید می شود.

راز:

یک تکه کاغذ دور فنجان یا لیوان پیچیده شده و شکل آن را به خود می گیرد، حتی پس از آنکه شعبده باز مخفیانه لیوان را روی پایش می اندازد.

وسایل:

یک فنجان یا لیوان، یک شی کوچک، یک برگه روزنامه یا دستمال کاغذی.

آماده سازی:

یک تکه روزنامه را انتخاب کنید که اندازه آن اندکی بزرگتر از فنجان باشد، به گونه ای آن را کامل بپوشانید و اندکی نیز اضافه باشد.

ارایه:

فنجان را روی شی کوچک قرار داده و کاغذ را روی آن بپیچانید. از تماشاچی بپرسید که چه چیزی زیر میز است. قاعدتا همه انتظار خواهند داشت که شما شی را ناپدید کنید. کاغذ و فنجان را برداشته تا به همگان اطمینان دهید که شی همچنان روی میز است. با جابجا کردن فنجان پیچیده در کاغذ به آرامی سمت خودتان و بیرون از سطح میز دستتان را شل کنید تا فنجان بتواند بدون سر و صدا و بیرون از محدوده دید دیگران بر روی زانوی شما بیافتد، البته معطوف شدن توجه تماچیان به شی کوچک روی میز در دور شدن حواس آنها از فنجان کمک می کند. کاغذ همچنان شکل فنجان را به خود گرفته است. هنگامی که مجددا کاغذ را بر روی شی کوچک قرار می دهید باید این تصور را به بیننده القا کنید که دارید هر دو لیوان و فنجان را نگه می دارید. دستتان را به طور رمزآلودی روی فنجان بچرخانید و اداعا کنید که شما شی را غیب خواهید کرد. هنگامی که فنجان را بر می دارید، شی همچنان همانجا قرار دارد. شی را برداشته ولی فنجان را سر جایش بگذارید. به تماشاچیان بگویید که اشکالی پیش آمده و نمیتوانید شی را غیب کنید، بنابراین تصمیم گرفته اید که به جای آن فنجان را ناپدید کنید! در آن لحظه محکم دستتان را بر روی کاغذ بکوبید تا له شود و این تصویر برای بیننده ایجاد شود که فنجان از میز نفوذ کرده است. فنجان را از زیر میز برداشته (آن را با یک حرکت ملایم از روی زانوی خودتان بردارید) و روی میز بگذارید.

بعدیقدرت میله شعبده بازی