سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

لیوان معلق

لیوان معلق

پدیده:

یک لیوان پلاستیکی به صورت معلق در هوا می‌ماند.

راز:

بر روی یک سمت لیوان پلاستیکی یک نوار کاغذ مقوایی محکم بچسبانی د. مهـم اسـت کـه نـوار کاغذ در قسمت وسط به اندازه مناسبی شل باشد.

برای آنکه لیوان را در هوا معلق نشان دهید، انگشت شست راست خودتان را درون حلقه نوار کاغذی فرو ببرید.

دست چپتان را نزدیک دست راستتان قرار دهید و سپس دستانتان را به هوا بلند کنید.

با تمرین می‌توانید وانمود کنید که لیوان در هـوا معلـق شده است.

سمت چسب خورده لیوان را تاحـد امکـان نزدیـک بـدنتان قـرار دهیـد بـه گونه‌ای کـه تماشاچیان آن را نبینند.

قبلیطوقه متصل به ریسمان
بعدیشست جداشدنی