شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / میله شعبده بازی نرم

میله شعبده بازی نرم

میله شعبده بازی نرم

پدیده:

میله شعبده بازی یا مداد شعبده باز به صورت یک لاستیک نرم به نظـر می‌رسد. هرگـاه او بخواهد مجدداً سفت می‌شود.

راز:

میله شعبده بازی را به صورت افقی روبروی خود بین شست و انگشت نشانه به طول حـدود یـک سوم از انتهای آن نگه دارید. با حرکت دادن بالا و پایین با حرکات کوتاه و سریع، میلـه شـعبده بـازی انعطاف پذیر به نظر خواهد رسید و تصور می‌شود کـه از جـنس لاسـتیک اسـت (تـصویر را مـشاهده کنید). این یک نمونه خوب از خطای دید است.

ارائه:

میله شعبده بازی را به چیزی بزنید تا نشان دهید که جنس آن سـفت اسـت. اکنـون وِردهـای شعبده بازی بخوانید و نشان دهید که میله نرم و انعطاف پذیر است. سپس یک وِرد دیگر شعبده بازی بخوانید تا مجدداً سفت شود!

قبلیآشکار شدن میله شعبده بازی
بعدیچسبیدن میله شعبده بازی به کف دست