یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / نوار بدون کبریت

نوار بدون کبریت

نوار بدون کبریت

پدیده:

کبریت‌ها به نوار تبدیل می‌شود.

راز:

چندین چوب کبریت نیمه را با چسب به یکدیگر بچسبانید و دسته ایجـاد شـده را درون کـشوی یک قوطی کبریت بگذارید و کنار آنها یک چوب کبریت کامل قرار دهید. در انتهای دیگـر کـشو یـک نوار بگذارید.

درب قوطی کبریت را تا نیمه باز کرده و چوب کبریت کامل را بردارید و بـه همـه نـشان دهید که قوطی کبریت ظاهراً پر از چوب کبریت است.

چوب کبریت را به قوطی کبریت زده و دوبـاره درب قوطی کبریت را تا نیمه باز کنید (اما این بار از طرف دیگر آن) و نشان دهید که کبریتها به یـک نوار تبدیل شده‌اند.

قبلیخال خشتی موافق
بعدیهمینه!