پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

پرچم

پرچم

پدیده:

نوارهای قرمز، سفید و سبز به پرچم تبدیل می‌شود.

راز:

یک پرچم را تا کنید و آن را روی یک برگه روزنامه قرار دهید. برگه دیگری از روزنامـه را روی آن قـرار داده و دو برگه را در حالیکه پرچم میان آنها پنهان شده با استفاده از چسب به هم بچسبانید.

روزنامه آماده شده اکنون بـرای شروع ترفند روی میز است. تعدادی نوار قرمز، سفید و سبز را نشان دهید.

آنها را درون روزنامه بپیچید. روزنامه را پـاره کرده و پرچم را بیرون آورید. نوارها را درون روزنامه پنهان نگه دارید.

قبلینان حجیم پرقیمت
بعدیترفند فرهنگ لغات