شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

پول درآوردن

پول درآوردن

پدیده:

سه عدد سکه را در دست می‌گیرید. هنگامی که دستانتان را دوباره باز می‌کنید تعداد سکه‌ها بـه پـنج عـدد افزایش پیدا کرده است.

راز:

پیش از اجرا مخفیانه دو عدد سکه را با استفاده از پلاستیسین (خمیر بازی) به سطح زیرین میـز بچـسبانید. سـه سکه را روی میز بگذارید. به همه نشان دهید که دستانتان خالی است. با دسـت راسـتتان سکه‌ها را بـر روی دسـت چپتان جاروب کنید. همزمان، انگشتان دست چپ را زیر میز برده و دو سکه مخفی را بگیرید. دست چپتان را باز کنید و نشان دهید که سکه‌ها به نحو شگفت انگیزی بیشتر شده است.

قبلیمداد چسبنده
بعدینوار بریده شده و سالم شده