پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست

چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست

چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست

پدیده:

برای نشان دادن قدرت شعبده بازی خودتان، میله شعبده بازی یا مداد را در کف یک دستتان نگه دارید، در حالیکه پشت دستتان رو به تماشاچیان است. اکنون به آرامی انگـشتانتان را بـاز کنیـد، میله شعبده بازی ظاهراً مثل آهنربا به دستتان چسبیده است (شکل 1 را ببینید).

راز:

مچ دستتان را با دست دیگر بگیرید (شـکل 2 را ببینیـد). بـدون آنکـه تماشـاچی متوجـه شـود، انگشت نشانه دست راستتان میله شعبده بازی را نگه داشته است. نباید تماشاچی طریقه نگـه داشـتن میله را ببیند.

قبلیمیله شعبده بازی نرم
بعدیپیدا کردن سکه