پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / کارت را برگردان

کارت را برگردان

کارت را برگردان

پدیده:

یک کارت انتخاب شده در دسته کارتها وارونه می‌شود.

راز:

کارت‌ها را رو به پایین باز کرده و از یک تماشاچی بخواهید یکی از کارتها را بردارد. در حالیکـه او ایـن کـارت را بـه سایر تماشاچیان نشان می‌دهد، مخفیانه کارت زیرین را وارونه کرده و سپس کل دسته را در دستانتان برگردانیـد. بـه سمت تماشاچی بروید و از او بخواهید که کارت را به صورت به پایین به دسته برگرداند. همچنانکه بـه سـمت میزتـان برمی گردید، کارت معکوس شده را رو به بالا برگردانده و مجدداً کل دسته را رو به پایین برگردانید. اکنون همه کارتها رو به پایین هستند به جز یک کارت – همان کارتی که تماشاچی انتخاب کرده بود.

قبلیترفند فرهنگ لغات
بعدیمداد چسبنده