سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

گریز آسان

گریز آسان

پدیده:

به آسانی از یک طناب می‌گریزید.

راز:

از یک نفر بخواهید تا مچ دستانتان را با یک روسری بزرگ به یکدیگر ببنـدد. اکنـون یـک طـول بلند از طناب نرمی را بین دو مچ شما قرار می‌گیرد و یک نفـر دو انتهـای آن را می‌گیرد. روسـری دیگری روی دستان بسته شما قرار می‌گیرد. به محض آنکه دستانتان مخفی شد دسـتانتان را جلـو و عقب ببرید تا تا باعث شود طناب بین مچهایتان یک حلقه تشکیل دهد. یکـی از دسـتانتان را از درون حلقه عبور دهید. پس از آن از کسی که دو سر طناب را نگه داشته بخواهید که دو سر طناب را بکشد. طناب رها می‌شود درحالیکه مچ دستانتان همچنان به هم بسته است!

قبلیشمارش شگفت انگیز
بعدیناپدید شدن مداد