شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

گریز ناممکن

گریز ناممکن

پدیده:

یک دستمال از یک لیوان بسته می‌گریزد.

راز:

یک دستمال رنگی درون یک لیوان قرار می‌گیرد. نخ نازکی به یک گوشـه آن متـصل شـده کـه بیـرون از لیـوان آویزان می‌شود. یک دستمال دومی روی دستمال نخست قرار می‌گیرد. دستمال دیگری روی لیوان را می‌پوشاند و با یک کِش بسته می‌شود. دستتان را زیر دستمال پوشاننده لیوان برده و نخ مخفی را بکشید تا دستمال رنگـی از لیـوان به درون دستتان کشیده شود. آن را کاملاً بیرون آورده و سپس کِش و دستمال پوشاننده را برداشته و ثابت کنیـد کـه دستمال رنگی واقعاً گریخته است.

قبلیگریز کارت
بعدیشور و شیرین