شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

گریز کارت

گریز کارت

پدیده:

یک کارت از یک نخ می‌گریزد.

راز:

در مرکز یک کارت و یک پاکت سوراخی ایجاد کنید. در کناره پاکت یک مخفیانه یک شکاف ایجاد کنید. کارت را درون پاکت بگذارید ولی مخفیانه آن را تا نیمه از شکاف بیرون آورید. این کار پشت دستانتان پنهان است. درب کـارت را ببندید. یک نخ از درون سوراخ عبور دهید. مخفیانه کارت را به درون پاکت هل دهید.

از دو نفر تماشـاچی بخواهیـد که دو سر نخ را بگیرند. درب پاکت را باز کرده و کارت را بیرون آورید. به نظر می‌رسد کـه کـارت بـا شـعبده بـازی توانسته از نخ داخل خود بگریزد.

قبلیقوطی کبریت پولساز
بعدیگریز ناممکن