چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

گم شدن لیوان

گم شدن لیوان

پدیده:

لیوان ناپدید می‌شود.

راز:

ته لیوان با چسب به یک سینی کوچک چوبی چسبانده می‌شود. در مرکز یک دستمال یا روسری یک دایره‌ای از جنس مقوای نـازک بدوزیـد. لیـوان را بـه تماشـاچیان نـشان داده و سـپس آن را بـا دستمال یا روسری بپوشانید. روسری را بردارید (دیسک مقوایی را نگه دارید تا به نظر برسد کـه شـما لبه‌های لیوان را گرفته‌اید) و در عین حال سینی را به سمت خودتان بچرخانید. سینی را بـه چیـزی روی میز تکیه دهید به گونه‌ای که لیوان در سمت دیگر آن پشت به تماشـاچیان باشـد. تماشـاچیان

تصور می‌کنند که شما لیوان را نگه داشته‌اید. روسری را به هوا پرتـاب کـرده و هنگـام سـقوط آن را بگیرید، لیوان ناپدید شده است.

قبلیترفند تاس
بعدیطوقه متصل به ریسمان