یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آبدستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:

اول: خادم،

دوم: خزینه،

سوم: مدیر کار،

چهارم: فرزند،

پنجم: روزی اندک از جایی که امید ندارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست او بود،

اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود

اگر او رابه کسی دهد هم، بر این قیاس بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

آبدستان درخواب، خادم بود.

اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد.

اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه، که آب را صافی بیند و خوش طعم.

* آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند.

قبلیآبتنی
بعدیآبرو