سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آبریزگاه (توالت)

اگر بیند توالت می سازد دلالت بر گردآوری مال و ثروت و فزونی در حرص و طمع است.
اگر بیند که توالت می سازد دلالت بر زن حیله گر است.
اگر بیند در مستراح افتاد مال دیگران را به زور می گیرد.
حضرت صادق (ع) می فرماید: دیدن مستراح دلالت بر چهار وجه است.
1- کار حرام 2- زن حرامخواره 3- مال حرام 4- عیش دنیا

قبلیآبرو
بعدیآبستنی