سه شنبه ، ۶ مهر ۱۴۰۰

آبستنی

اگر بیند که شکمش مثل زن آبستن شده است دلالت بر مال و نعمت است.
اگر بیند کودک است دلالت بر اوضاع مرتب است.
اگر بیند کودک است دلالت بر خوب شدن وضع پدر و مادرش است.

قبلیآبریزگاه (توالت)
بعدیآبشار