شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آبله

اگر بیند تنش آبله در آورده دلالت بر مال است.
حضرت صادق (ع) می فرماید دیدن آبله در خواب بر چند وجه است:
1- مال 2- زن 3- حاجت 4- ترس 5- پسر دار شدن.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:

اول: زیادتی مال،

دوم: زن خواهد،

سوم: پسرش آید،(از سفر یا سربازی یا جای دور)

چهارم: حاجت روا شدن،

پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آبله درخواب زیان مال بود.

اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏شوید و نمى‏توانید کارها و طرح‏هاى خود را عملى کنید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

آبله به پول و دارایی تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که به بیماری آبله دچار شده است، به ثروت و پولش افزوده

قبلیآبگینه
بعدیآبنبات