یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آبگیر

لوک اویتنهاو می گوید :

آبگیر : مراقب خودتان باشید

لیلا برایت می گوید:

دیدن آبگیر نشانهء آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

قبلیآبگوشت
بعدیآبگینه