چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آبگینه

اگر بیند در ظرف بلور آب می خورد دلالت بر زن است.
اگر بیند در ظرف بلورین به کسی شراب می دهد دلالت بر گرفتن زن برای شخص شراب گیرنده است.
اگر روی ظرفی بلورین نامش حک شده است دلالت بر برآورده شدن حاجت اوست.
اگر بیند ظرفی بلورین دارد و شکسته شد دلالت بر جدایی از همسر است.
اگر بیند ظرف بلورین می سازد دلالت بر مالک شدن است.
اگر پادشاهی بیند نام او بر ظرفی بلورین حک شده دلالت بر عزل اوست.
اگر کسی بیند ظرف بلورین او شکست دلالت بر غم است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد.

اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند،

اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند،

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آبگینه در خواب زن بود،

اگر بیند که در آبگینه آب همی خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد،

اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد.

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر بیننده خواب پادشاه باشد.

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود،اگر پادشاه نباشد، دلیلل کند که بر قدر واندازه او خیر و خرمی یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود

معبران در مورد این خواب گویند:

آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

قبلیآبگیر
بعدیآبله