چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آبی

در سر زمین رویاها آمده:

لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است.

رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد .

رنگ آبی تیره : خوشبختی که دیگران باعث آن هستند.

دیگران رنگ آبی میزنند : یک زندگی زناشویی آسوده و خوشبخت

قبلیآبنوس
بعدیآبیاری