یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱

آبیاری

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر آبیاری زمین بعد از تشنگی آن باشد، به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه، رفع نیاز و ثروتمند شدن بعد از فقر، دستیابی به علم و دانش از دست رفته، دلالت دارد و ممکن است آبیاری به اصلاح امور دینی شخص و صاحب اخلاق پسندیده شدن در زندگی تعبیر شود. اگر کسی ببیند که از یک جوی آب، زمینی را آبیاری میکند، به خیر و بهرهای زیاد دست مییابد و از زندگی خوب و آرامی بهرهمند میشود.

http://tabir.persiangig.com

قبلیآبی
بعدیآبیاری گلها