شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام می‌فرماید:

دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

آب ایستاده به تاویلش ضعیف‌تر از آب روان بود.

آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره‌ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

http://tabir.persiangig.com
قبلیآب انگور
بعدیابراهیم پیامبر(ع)