یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱

آب بازی

آنلی بیتون می‌گوید:

۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

۲- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

http://tabir.persiangig.com
قبلیابر
بعدیآب برداشتن