یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آب بینی

اگر بیند که از دماغش آب می آید دلالت بر رها شدن از سختی است.
اگر بیند که زن او به صورتش آب بینی انداخت دلالت بر صاحب پسر شدن است.
اگر بیند در خانه همسایه آب بینی انداخت دلالت بر خیانت بین زن و همسایه است.
اگر بیند آب بینی می خورد دلالت بر بذل و بخشش به فرزند و زن است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب بینی، دلیل بر فرزند کند.

اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن

اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید.

اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید.

اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند

اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید.

اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند،

اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.

اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد

اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

http://tabir.persiangig.com

قبلیآب برداشتن
بعدیآب تیره