پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آب جوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

لوک اویتنهاو می گوید :

آب جوش : دعوا و دشمنی

قبلیآب جاری
بعدیآب چشمه