یکشنبه ، ۶ مهر ۱۳۹۹

آب خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.

قبلیآب حمل کردن
بعدیآب خنک