یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آب دادن

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن مردمان را،دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

قبلیآب خوردن
بعدیآب دریا