شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آب زلال

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آب روشن دولت بود

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

بسیار شده که آب زلال بخواب دیدیم و به دانشی رسیدیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد.آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است

لیلا برایت می گوید:

آب پاک و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى‏باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت.

2- نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

لوک اویتنهاو می گوید :

پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است.

آب زلال : شادمانی

http://tabir.persiangig.com

قبلیآب ریختن
بعدیآب زمزم