سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آب زمزم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خوردن آب زمزم در خواب برشفا یافتن از بیماریها وبر آورده شدن نیازها تعبیر می شود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند از آب زمزم می خورد، دلیل که چیز گم شده را بازیابد به زودی.

قبلیآب زلال
بعدیآب سرد